Sisätautien alat

Endokrinologia

Endokrinologi selvittää ja hoitaa hormonaalisia sairauksia. Diagnostiikka on keskeisessä asemassa, koska oikea diagnoosi mahdollistaa usein täsmällisen ja tehokkaan hoidon.

Mikä alassa on parasta?

Endokrinologiassa pääsee usein kokemaan onnistumisen tunnetta, koska endokriinisten sairauksien hoitomahdollisuudet ovat yleensä erittäin hyvät. Vaikeastikin sairaiden potilaiden terveydentila voi kohentua nopeasti, kun ongelman aiheuttanut tauti selviää ja hoito alkaa. Pääsääntöisesti työ on polikliinistä.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

59

59 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

Lue lisää erikoisalasta endokrinologia

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

Erikoisalan kommentti

Endokrinologin työ on suurelta osin potilastyötä.

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

Erikoisalan kommentti

Pediatrikoulutuksen saaneet lastenendokrinologit vastaavat lasten ja alle 16-vuotiaiden hoidosta.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

Erikoisalan kommentti

Huolellisesti tehty diagnostiikka on hyvän hoidon lähtökohtana.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

Erikoisalan kommentti

Koko hormonaalinen verkosto on laaja, monet tekijät vaikuttavat toisiinsa. Myös ihmisen elintavat ja kehon koostumus on huomioitava tuloksia tulkittaessa.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

Erikoisalan kommentti

Jotkut endokrinologit ottavat ohutneulabiopsioita kilpirauhasesta. Radiologit ja kirurgit tekevät lähes kaikki endokrinologian alan toimenpiteet.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

Erikoisalan kommentti

Lääkekorvauksia varten tehdään melko paljon B-lausuntoja. Ne ovat yleensä varsin selkeitä ja yksinkertaisia.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

Monet endokrinologit osallistuvat sisätautipäivystykseen. Endokriinista päivystystä ei ole tällä hetkellä.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

Erikoisalan kommentti

Tiimityö oman alan erikoislääkäreiden, eri alojen kirurgien ja radiologien sekä patologien kanssa on tärkeä.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Diabetes- ja endohoitajat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

Erikoisalan kommentti

Valtaosa työstä tapahtuu poliklinikkaolosuhteissa toimisto-aikaan.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

Erikoisalan kommentti

Potilasmäärät voivat olla mittavat, mutta kysymyksenasettelut ja hoitoratkaisut ovat useimmiten varsin selkeitä.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

Erikoisalan kommentti

Suomessa tehdään runsaasti diabetekseen ja endokrinologiaan liittyvää tutkimustyötä.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

Erikoisalan kommentti

Endokrinologia on pieni ala, mutta monet endokrinologit ovat pärjänneet hyvin isompien organisaatioiden hallintotehtävissä.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

Erikoisalan kommentti

Yksityispuolella toimivista endokrinologeista on kysyntää. Monet endokriiniset sairaudet, kuten diabetes ja kilpirauhassairaudet. ovat yleisiä kansantauteja.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

Erikoisalan kommentti

Monet endokrinologit ovat menestyneet johtajina. Ohessa suoritettu sisätautien erikoislääkärin tutkinto laajentanee mahdollisuudet edetä johtajaurassa.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

Erikoisalan kommentti

Endokrinologit ovat usein tutkijoita ja monesti kiinnostus erikoisalaan on syntynyt tutkimuksen kautta.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

Erikoisalan kommentti

Suuri osa endokrinologin käyttämistä lääkehoidoista on halpoja ja helposti saatavissa. Jotkut uudet syöpälääkkeet ovat kuitenkin kalliita.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

Erikoisalan kommentti

Erilaiset tekniset laitteet yleistyvät nopeasti I-tyypin diabeteksen hoidossa.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

Erikoisalan kommentti

Suomessa on varsin vähän endokrinologian erikoislääkärin tutkinnon suorittaneita henkilöitä, mikä takaa hyvät työllistymismahdollisuudet.

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

Erikoisalan kommentti

Alaa pidetään usein vaikeana, mikä lisää arvostusta.

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

Erikoisalan kommentti

Oikean diagnoosin lähtökohtana ovat hyvä anamneesi, kliininen status sekä tutkimustulosten analysointi.

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

Erikoisalan kommentti

Useimmat endokrinologit ovat ensin erikoistuneet sisätauteihin, joten erikoistumiskoulutus on varsin pitkä.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

Erikoisalan kommentti

Kaikissa yo- ja keskussairaaloissa on endokrinologeja.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Suomessa valmistuu vähän endokrinologeja ja valmiiden endokrinologien työmahdollisuudet ovat hyvät.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

Erikoisalan kommentti

Lähes kaikissa keskussairaaloissa ja muutamassa yliopistosairaalassa on pulaa endokrinologeista. Endokrinologeja eläköityy myös jatkuvasti.

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.

Erikoisalan kommentti

Monet endokriiniset taudit yleistyvät.