Sisätautien alat

Reumatologia

Reumatologia on ihmisen kokonaisvaltaista tutkimista ja hoitoa "pitkällä tähtäimellä". Se on tutustumista kaikkiin elinjärjestelmiin ja niiden toimintaan. Reumatologiassa haetaan hyvää kokonaisterveydentilaa. Reumasairauksien kirjo on moninainen.

Mikä alassa on parasta?

Reumatologia on monipuolinen ala. Pitkäjänteinen työ on itsenäistä, muttei yksinäistä poliklinikkatyötä. Reumatologi tekee yhteistyötä lähes kaikkien erikoisalojen kanssa.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

107

107 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

Erikoisalan kommentti

Pääsääntöisesti reumatologit tekevät poliklinikkatyötä potilaiden parissa sairaaloissa. Reumatologeja työskentelee myös joissain terveyskeskuksissa ja yksityissektorilla. Reumatutkimukseen on mahdollisuus. Reumatologit osallistuvat konsultoidessaan muille erikoisaloille aktiivisesti potilastyöhön konsultin roolissaankin.

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

Erikoisalan kommentti

Aikuisreumatologialla ikäraja 16v. Monet reumapotilaat nuoria, mm. selkärankareumaa sairastavat. Nykyisin nuoret reumapotilaat siirtyvät aikuistuessaan oman sairaanhoitoalueensa aikuisreumapoliklinikoiden hoitoon. Osa reumatologeista perehtyy erityisesti nuorten siirtovaiheen reumapotilaiden hoitoon.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

Erikoisalan kommentti

Usein vaikeita ratkaisuja ehtii miettiä ja syventyä mm kirjallisuuteen ja/tai pohtia yhdessä kollegojen kanssa. Akuuttitilanteita ovat lähinnä vaikeat infektiot ja vaskuliitit.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

Erikoisalan kommentti

Reumasairaudet ovat systeemisairauksia vaikuttaen moniin elintoimintoihin. Kokonaisvaltainen tutkimus- ja hoito-ote kuvaa erikoisalaa. Reumaan liittyy oheissairauksia, joiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon paneudutaan. Toki päivittäinen työrytmi poliklinikka-aikatauluineen on se "tarkasti rajattu" tehtäväalue, jonka sisällä tapahtuu paljon kokonaisuuksien hallintaa ja ennakointia ajatustyönä.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

Erikoisalan kommentti

Nivelten, ja osin pehmytkudosten ja myös lisääntyvästi ohimovaltimoiden ultraäänitutkimukset kuuluvat päivittäisiin tehtäviin ja nivelpistot potilaille joilla on niveltulehduksia. Kapillaroskopialla tutkitaan kynsivallikapillaaripoikkeavuuksia sidekudossairauksissa. Voi myös tehdä itse kidenäytetutkimukset jos on sopiva mikroskooppi ja harjaantunut diagnostiikkaan tältä osin.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

Erikoisalan kommentti

Lääkekorvattavuuksia, tukien hakemista. Työkykyasioissa usein vastuu työterveyslääkärillä.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

Reumatologialla ei erikoisalana päivystysvelvollisuutta. Useimmat lääkärit tekevät sisätautien ea- tai osastopäivystyksiä.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

Erikoisalan kommentti

Poliklinikkatyö yksin. Kuitenkin yhteistyö tiiminä reumahoitajien, fysioterapeuttien ja sosiaalityöntekijöiden kanssa on tiivistä. Lisäksi yhteistyö eri erikoisalojen kanssa on spesifit elinkohtaiset oireet huomioiden tärkeää. Melko paljon meetingejä (esimerkkeinä röntgen, lihas) ja kokouksia, joissa yhteistyötä kollegojen kanssa.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Kts edellinen vastaus.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

Erikoisalan kommentti

Pääosa poliklinikkatyötä, jossa aikataulu tiedossa. Päivän yllätykset tulevat konsultaatioista ja kollegoilta tulevina, tai heille tehtävinä kysymyksinä.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

Erikoisalan kommentti

Poliklinikkapäivät ovat työntäyteisiä, mutta yleensä kiire on kuitenkin "hallittua". Haastavat hoidolliset ja diagnostiset tilanteet vievät aikaa. Joskus tulee paljon pistettävää, mikä on kivaa, mutta aikataulu kärsii. Soitto- ja paperiaikoja on paljon.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

Erikoisalan kommentti

Tutkimukseen kannustetaan ja siihen myös järjestetään innostuneelle aikaa ja mahdollisuuksia. Suomessa tehdään reumatutkimuksessa yhteistyötä kansallisestikin joten tutkimusryhmä löytyy.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

Erikoisalan kommentti

Klinikoissa on esimiehensä jotka kantavat hallinnollisen vastuun, mutta varsinkin tutkimustyöpohjalta tarjoutuu hallinnollista vastuuta ja etenemisen mahdollisuuksia.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

Erikoisalan kommentti

Työmahdollisuuksia on kuntoutuksessa, tutkimuksessa, vastaanottotoiminnassa.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

Erikoisalan kommentti

Reumatologilla, joka on aktiivinen ja kiinnostunut hallintotyöstä sekä työn kehittämisestä klinikassaan yleisemmälläkin tasolla, on mahdollisuus edetä johtavaan asemaan. Tutkimuskokemusta vaaditaan.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

Erikoisalan kommentti

Osa reumatologeista asettuu täysin kliiniseen työhön ilman tutkimuksellisia tavoitteita. Joku tekee työnsä ohessa jonkin verran kliinistä tutkimusta omaksi ilokseen ja kehittyäkseen, tai osallistuu kansallisiin kliinisiin potilastutkimuksiin, mutta osa aloittaa erikoistumisensa alkumetreillä tutkimustyön, jolla voi olla pääpaino myös uran edetessä.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

Erikoisalan kommentti

Kaikkia potilaita pyritään hoitamaan samoin edellytyksin parhaalla mahdollisella tavalla.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

Erikoisalan kommentti

Ultraäänilaitteen hallinta arkityössä välttämätön.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

Erikoisalan kommentti

Alalle tarvitaan lisää tekijöitä. Ala on merkittävä, muttei suuren suuri eikä riittävän yleinen. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat merkittävä vastaanottokäyntien syy ja tarvitaan ammattilaisia, jotka pystyvät vastaamaan siihen tarpeeseen, jonka nämä potilaat erotusdiagnostisesti ja hoitohaasteellisesti tarjoavat. Harvinaisempien, mutta monesti hyvin vakavien muiden reumasairauksien hoitoon perehtyneitä reumalääkäreitä, "reuman subspesialisteja", tarvitaan.

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

Erikoisalan kommentti

Pienehkö joukko tekee työtä melko näkymättömästi, itsestään suuremmin huutelematta. Nuoret mukaan näkyvyyttä lisäämään! Tärkeyttä ei suuri yleisökään kyseenalaista.

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

Erikoisalan kommentti

Kaikkia tapoja ja apuja tarvitaan. Kuuntelu ja keskustelu ovat olennainen osa lääkärin työtä. Kliininen tutkimus tapahtuu "suoraan toimeen tarttuen" eli kiireestä varpaisiin potilas tutkien omin käsin ja kuunnellen, koputellen - sitten tarvittaessa esimerkiksi nivelet paikallishoitaen. Visuaalisesti: potilaan liikkuminen ja tutkimustilanteessa toiminen havainnoiden sekä mahdollisista kuvantamisista. Numerot tulevat tutkimustuloksista ja sairausaktiviteettia kuvaavista muuttujista.

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

Erikoisalan kommentti

On mahdollista erikoistua suoraan reumatologian suppealle erikoisalalle. Lämpimästi suositellaan yleissisätautikoulutusta, koska työn ymmärtäminen ja sen tekeminen tulevat helpommiksi laajan pohjakoulutuksen ansiosta.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

Erikoisalan kommentti

Työtä on tarjolla myös pienemmissä sairaaloissa eri puolella maata. Yliopistosairaalaklinikoissa koulutuetaan ja opetetaan, joten kliinistä työtäkin tekevien määrä on isompi sairaanhoitoalueen koosta ja väestöpohjasta riippuen. Konsultaatioiden ja yhteistyön mahdollisuudet ovat kuitenkin pienemmistäkin sairaaloista, terveyskeskuksista hyvät.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

Erikoisalan kommentti

Alueellinen vaihtelu on suuri. Erikoislääkäritarve on kuitenkin valtakunnallisesti merkittävä.

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.

Erikoisalan kommentti

Työtä on monipuolisesti tarjolla. Mahdollisuudet kliiniseen työhön, opetukseen ja tutkimustyöhön ovat monipuoliset.