Kirurgian alat

Ortopedia ja traumatologia

Ortopedia ja traumatologia on kirurgian ala, jossa hoidetaan vammoja ja niiden jälkitiloja sekä tukielinsairauksia. Lääkärin työhön kuuluu tapaturmavammojen tutkiminen, hoitosuunnitelman laatiminen ja leikkaushoito sekä tuki- ja liikuntaelinten sairauksien tutkiminen ja leikkaushoito. Ortopedian ja traumatologian erikoislääkärit hoitavat sekä päivystys- että ajanvarauspotilaita.

Mikä alassa on parasta?

Päivittäiset työtehtävät vaihtelevat vaikeasti loukkaantuneiden potilaiden hoidosta iäkkäiden potilaiden kulumasairauksien hoitoon. Leikkaustoiminta on haastavaa ja sisältää monia kiinnostavia tekniikoita. Ortopedialla ja traumatologialla on kehittynyt yleisten sairauksien ja vammojen hoidon vaikuttavuutta selvittävä tutkimuskulttuuri.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

492

492 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

Lue lisää erikoisalasta ortopedia ja traumatologia

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

Erikoisalan kommentti

Työpisteitä on useita ja lähes kaikki työ tapahtuu potilaiden kanssa; päivystyspoliklinikka, ajanvarausvastaanotto, leikkaussali ja vuodeosastot.

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

Erikoisalan kommentti

Ortopedia on saanut alkunsa lasten tukielinsairauksien hoidosta. Nykyään lastenortopedia ja traumatologia on erityispätevyys ja melko suuri osa alle 16-vuotiaiden sairauksista ja vammoista on keskitetty lastenortopedeille. Nuorten vammoja ja sairauksia hodietaan myös muiden kuin lastenortopedien toimesta.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

Erikoisalan kommentti

Työhön kuuluu sekä pitkäjännitteisyyttä vaativia tehtäviä (leikkaustoiminta, vaikeiden sairauksien hoito) että nopeita päätöksiä (mm. monivammapotilaat).

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

Erikoisalan kommentti

Laajojen kokonaisuuksien hallinta on oikeastaan aina taustalla, mutta myös tarkasti rajattuja tehtäviä kuuluu useimpien työhön.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

Päivystävissä hoitolaitoksissa työskentelee vain osa ortopedian ja traumatologian erikoislääkäreistä. Päivystysmäärä saattaa olla melko runsas, mutta siihen voi vaikuttaa ja päivystystä sisältämättömiä työpaikkoja on myös paljon.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

Erikoisalan kommentti

Tämä riippuu huomattavasti toimipaikasta. Sairaalassa työskennellään pääsääntöisesti ryhmässä, mutta yksityissektorilla on tehtäviä, jossa työskennellään yksin potilaiden kanssa.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Alaan kuuluu runsas yhteistyötoimina esimerkiksi radiologien, anestesialääkäreiden ja muiden kirurgian erikoisalojen kanssa.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

Erikoisalan kommentti

Tähän vaikuttaa huomattavasti toimipaikka. Kumpiakin ääripäitä esiintyy ja tähän voi vaikuttaa työpaikan valinnalla.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

Erikoisalan kommentti

Tähän vaikuttaa huomattavasti toimipaikka. On kiireisiä ja selvästi rauhallisempia työpisteitä esimerkiksi päivystävien ja elektiivisten toimipaikkojen välillä.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

Erikoisalan kommentti

Viime vuosina laadukkaan kliinisen vaikuttavuustutkimuksen määrä on lisääntynyt tarjoten entistä parempia mahdollisuuksia.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

Erikoisalan kommentti

Väitöskirjojen määrä on kohtalainen, mutta toisaalta lääkäreitä on paljon ja joukossa kliinisen kutsumuksen omaavia kirurgeja, jotka eivät tutkimustyötä tee. Lähes poikkeuksetta alalla kuitenkin seurataan tutkimustiedon kehittymistä ja haetaan näyttöön perustuvia hoitosuosituksia.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

Erikoisalan kommentti

Teknologiaa ja laitteita tulee hallita, mutta vähemmän kuin tietyillä potilaan tutkimiseen liittyvillä aloilla (esim. kuvantaminen, kliininen fysiologia jne).

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

Erikoisalan kommentti

Tuki- ja liikuntaelimistön vaivat ja tapaturmat ovat yleisiä, joka tekee kiinnostusta ja arvostusta alan lääkäreitä kohtaan.

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

Erikoisalan kommentti

Työpaikat ovat jakaantuneet melko laajasti kaupunkeihin (mm. keskus- ja aluesairaalat).

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Ala on suosittu, erikoistumaan ilmoittautuneita on runsaasti, mutta valmistuneiden määrää säädellään.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.