Muut alat

Yleislääketiede

Yleislääkäri on potilaan ensimmäinen kontakti terveydenhuoltoon. Yleislääkäri ottaa vastaan kaikki potilaat iästä, sukupuolesta ja terveysongelmasta riippumatta. Hän koordinoi potilaan hoitoprosessin eri ammattihenkilöiden kesken ja vastaa hoidon jatkuvuudesta. Yleislääkäri toimii potilaskeskeisesti. Terveyden edistäminen on olennainen osa työtä.

Mikä alassa on parasta?

Työn monipuolisuus. Pitkäaikaiset hoitokontaktit tuovat lääkärinä olemiseen aivan uuden ulottuvuuden. Potilaan persoonan huomioiva hoito antaa paremmat mahdollisuudet auttaa ihmisiä kuin pelkkään lääketieteelliseen ongelmaan keskittynyt lähestymistapa.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

1748

1748 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

Erikoisalan kommentti

Vähän yli puolet kokonaistyöajasta ollaan vastaanottohuoneessa yhdessä potilaan kanssa. Muu aika on sekin potilastyötä, kuten reseptien uusinta, puhelinkontaktit ja todistusten laatiminen.

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

Erikoisalan kommentti

Riippuu toimenkuvasta ja työn organisoimisesta työpaikalla. Neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto on työtä lasten ja nuorten parissa.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

Erikoisalan kommentti

Yleislääkäri on usein potilaalle ensi kontakti terveydenhuoltoon. Sairaus voi olla aivan alkuvaiheessaan, jolloin oireet ovat epäselvät ja epätyypilliset. Potilaiden tuntemien oireiden taustalla ei ole aina tautiopillisesti määriteltävissä olevaa syytä. Näissä tilanteissa diagnoosi ja hoito perustuvat potilaan huolelliseen seurantaan.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

Erikoisalan kommentti

Suurella osalla potilaista on useampia sairauksia, jotka kaikki on tavalla tai toisella otettava huomioon hoidon järjestämisessä. Potilaat ovat pitkäaikaissairaita. Potilaan elämäntilanteessa voi olla tekijöitä, jotka pitää saada järjestykseen ennen kuin sairauden hoito onnistuu. Tarvitaan yhteistyötä sosiaalitoimen ammattihenkilöiden kanssa.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

Erikoisalan kommentti

Intra-artikulaariset injektiot, poskiontelopunktiot ja pienkirurgia ovat melko tavallisia.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

Erikoisalan kommentti

Potilaan sosiaaliturva on usein lääkärin kirjoittamien lausuntojen takana. Tämäkin kuuluu potilaan kokonaisvaltaiseen hoitoon.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

Päivystysosaaminen kuuluu yleislääkärin arsenaaliin. Päivystyspisteet ovat nykyisin keskitettyjä suurempiin kokonaisuuksiin, jolloin päivystysaikaista työtä yhdelle lääkärille kohdistuu sangen vähän.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

Erikoisalan kommentti

Potilaat ovat usein moniongelmaisia ja heidän hoitokokonaisuus onnistuu vain tiimityönä. Lääkärin osaamiseen kuuluu moniammatillisen hoidon koordinointi.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Yleislääkäri on keskiössä, jonka toisella puolella on sosiaalityö ja toisella puolella erikoissairaanhoito.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

Erikoisalan kommentti

Suurin osa potilastyöstä on aikataulutettu ajanvaruksella.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

Erikoisalan kommentti

Potilaat tulevat ajanvarauksella. Aina ei potilaan tarvitsemaa aikaa osata arvioida oikein, jolloin vastaanotot saattavat venyä, mikä aiheuttaa kiireen tuntua.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

Erikoisalan kommentti

Tutkimusta ei tarpeeksi hyvin mielletä yleislääkärin työhön. Toisaalta yleislääkärin työssään kohtaamien ongelmien ratkaisusta ei ole tarpeeksi tutkimusnäyttöä.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

Erikoisalan kommentti

Yleislääkärit toimivat lähes poikkeuksetta suuremmissa työyksiköissä. Esimiestyötä tarvitaan kaikilla tasoilla.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

Erikoisalan kommentti

Yleislääkäreitä tarvitaan myös yksityisellä puolella. Todennäköisesti sote- uudistus muuttaa julkinen-yksityinen asemaa täysin ja suuri osa palvelutuotannosta tapahtuu julkisen sektorin ulkopuolella.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

Erikoisalan kommentti

Virkanimikkeiden porrastuksessa ei ole yhtä paljon tasoja kuin sairaalatyössä. Työ aloitetaan erikoistumattomana, siis erikoistuvana, jatketaan erikoislääkärinä samassa pisteessä ja jatketaan mahdollisesti työyksikön vastaavana lääkärinä.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

Erikoisalan kommentti

Ala tarvitsee enemmän tutkimustietoa, mutta tutkimusta ei riittävästi tiedosteta yleislääkärin työn kuvaan kuuluvaksi.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

Erikoisalan kommentti

Tämä riippuu toimenkuvasta. Parantumattomasti sairaiden loppuvaiheen hoito tapahtuu usein perusterveydenhuollossa. Silloin hoitolinjauksissa joudutaan eettiset tekijät ottamaan huomioon. Toisaalta lääkäri ei ole näissä ongelmissa yksin. Myös pitempiaikainen kontakti potilaaseen ja heidän omaisiinsa auttaa päätöstenteossa.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

Erikoisalan kommentti

Potilaan kuunteleminen ja kliininen status ovat työn perusvälineet.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

Erikoisalan kommentti

ON suurin ja kasvava erikoisala Suomessa.

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

Erikoisalan kommentti

Suuri yleisö arvostaa, mutta välttämättä sairaalakollegakunta ei.

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

Erikoisalan kommentti

Yleislääkärin työ perustuu potilaan ymmärtämiseen.

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

Erikoisalan kommentti

Erikoislääkärin tutkintoa ei toistaiseksi pidetä pätevyysvaatimuksena pysyvään virkaan, jolloin erikoistumiskoulutuksen voi hyvin sovittaa omaan elämäntilanteeseensa. Tämä pitkittää valmistumisprosessia.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

Erikoisalan kommentti

Työpaikat hajaantuvat maan joka kolkkaan.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Yleislääketieteeseen erikoistuvien määrä on kasvussa.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.

Erikoisalan kommentti

Perusterveydenhuolto on kärsinyt resurssipulasta, osin riittämättömän virkamäärän vuoksi. SOTE- uudistus muuttanee tilannetta.